Diakonia Pojednania

"Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania."

2 Kor, 5, 18-19

Celem tej diakonii jest pomoc w przywróceniu utraconego pokoju serca, w doprowadzeniu do pojednania zwaśnionych, do odbudowania wzajemnego zaufania.

Cele takie można osiągnąć poprzez szczerą rozmowę, która w założeniu dąży do poznania prawdy o sobie i chęci przezwyciężenia wzajemnych uprzedzeń i nieporozumień. Pojednanie prowadzi do pokoju i zakłada przywrócenie utraconej jedności oraz ponowne otwarcie się na szersze relacje z ludźmi i z Bogiem. Oczywista jest pełna dyskrecja, a ewentualne dalsze kroki, podjęte tylko za zgodą rozmówcy.